KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Realizując obowiązki wynikające z RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1                   z późn. zm.) informujemy, że

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Wielobranżowa Iltrans Jan Ilnicki ul. Radachowska 8, 69-220 Ośno Lubuskie. Można się z nami skontaktować osobiście, listownie lub”

– telefonicznie:   95/888 87 01

– drogą elektroniczną: a.ilnicka@iltrans.eu

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych  oraz podmiotom świadczącym np. usługi doradcze, współpracującymi z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie krócej, niż przez 6 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy